Behandlingsinnehåll

Rätt och Fel AB har som mål att alltid individanpassa vården till den enskildes behov och förutsättningar. Vi utgår från BBIC samt IBIC.

Vår arbetsgrupp består av socionomer, stödpedagoger, terapeuter och behandlingspedagoger. Vi har nara samarbete med psykologer, terapeuter och behandlare samt med beroendemottagningar och psykiatrienheter. Vi skapar förutsättningar för att anpassa och rikta insatserna utifrån uppdraget.

Vi ser till varje individ utifrån ett helhetsperspektiv där tanken är att möta och anpassa behandlingen utifrån målet och att skapa förutsättningar för ett bra psykiskt och fysiskt mående med positiva beteendeförändringar som följd. Stödinsatserna riktar sig till individer med exempelvis psykosocialt omsorgsbehov, neuropsykiatriska funktionshinder, psykiatriska svårigheter eller en självdestruktiv livsstil med begynnande kriminalitet och/eller missbruksproblematik.

Vi arbetar förebyggande med struktur, förutsägbarhet, trygghet och delaktighet som verktyg för att möjliggöra förändringsprocessen.

Vi motiverar varje klient till att vara aktiv delaktig i upprättande av genomförandeplan och kontinuerliga uppföljningssamtal där klienten erbjuds möjligheten att utvärdera de uppsätta målen. Våra verksamheter erbjuder aktiv fritid för att främja psykisk och fysisk hälsa.

Vi har kompetens inom:

  • Neuropsykiatriska / psykiska funktionsnedsättning
  •  Psykisk ohälsa
  •  Självdestruktivt beteende
  •  Missbruk
  •  Avhoppare