Rätt & Fel AB erbjuder:

· Förstärkta familjehem.
· Stödboenden med kvalificerat boendestöd.
· Kvalificerade kontaktmannaskap med inriktning mot arbetsmarknaden.

Vi erbjuder familjehem med olika kompetens och erfarenhet. Familjerna backas upp av ett resursteam samt en kontaktperson.
Kontaktpersonen finns i familjens närhet och är en stöttning i vardagen. Resursteamet står för strukturerade insatser under kortare eller längre tid samt handledning och utbildning.

Våra stödboenden är alla förlagda till lugna områden men med närhet till kommunikationer och samhällsservice. Vi har lägenheter och radhus där man bor två eller tre tillsammans men det finns också lägenheter för eget boende.
Graden av stöd avgörs efter behov. Idag har vi stödboende i Södra Stockholms län samt i Sörmland. Stödboendet i Sörmland erbjuder en möjlighet för brukaren att bygga ny önskad identitet.

Våra kvalificerade kontaktmannaskap syftar till att ge en strukturerad vardag med fungerande sysselsättning och meningsfull fritid. Vi erbjuder strukturerade terapeutiska samtal kringdet som den unge vuxne vill utveckla. Det kan vara både individuellt och i nätverk.

Sysselsättning för självkänsla, identitet och struktur är regelbunden sysselsättning av godo. Efter var och ens förmåga stöttar och motiverar vi till någon form av daglig sysselsättning. Exempelvis i form av skola, arbete eller praktik. Vi har upparbetade kontakter med arbetsgivare, folkhögskolor och föreningar där aktiviteter kan skräddarsys.

Betald sommarpraktik för gruppen ensamkommande flyktingbarn, med PUT-status, erbjuder vi betald sommarpraktik. Skola och arbete är ofrånkomliga beståndsdelar i en lyckad integration.
Även SoL-placerade ungdomar med fungerande skolgång erbjuds betald sommarpraktik.

Mål är bra. Vi arbetar målinriktat och strukturerat. Vi arbetar efter en resultatplaneringsmodell som innebär planering och utvärdering i sex-veckors moduler. Allt från diskning till planer på framtida studier hanteras i ett begripligt och överskådligt schema.